Новини

Обява за свободни работни места

Исторически музей - Панагюрище обявява две свободни работни места - за уредник и библиотекар. При интерес, прочетете последващата информация.

 

Исторически музей – Панагюрище обявява свободно място за заемане на една щатна бройка за длъжността „УРЕДНИК” в Исторически музей – Панагюрище на трудов договор при пълно работно време, с изпитателен срок от 6 (шест) месеца,

16. 02. 2021 г.

1. Кратко описание на длъжността:

 • Издирва, проучва, регистрира и идентифицира движими културни ценности, материали и документи.
 • Извършва научно-изследователска работа и публикува резултатите от нея.
 • Съставя описи на музейни ценности по инвентарна книга.
 • Извършва първична обработка на материали и документи.
 • Организира и урежда временни и постоянни музейни експозиции. 
 • Изнася беседи в музейните експозиции.
 • Познаване на нормативната уредба (закони и правилници), свързани с музейното дело в България и опазване на културното наследство.

2. Минимални и специфични изисквания за длъжността:

 • Образование: висше, образователно-квалификационна степен „бакалавър”; направление „история и археология“и други, свързани с опазването на културно-историческото наследство.
 • Компютърна грамотност– да познава основните софтуерни продукти, които се използват в процеса на работа в рамките на длъжността: Windows, Word, Excel, Internet.

3. Изисквания, носещи предимства: 

 • Професионален опит по специалността
 • Научна степен/звание
 • свободно владеене на чужд език (английски или друг език);

4. Лични качества: отговорност, лоялност, умение за работа в екип,

    инициативност, комуникативност, адаптивност и др.

5. Необходими документи за кандидатстване:

 • Писмено заявление (свободен текст) за участие в конкурс,в което се описват всички приложени документи;
 • Професионална автобиография (CV);
 • Документ за самоличност (копие)
 • Диплом за завършено висше образование/образователно-квалификационна степен (копие и оригинал за сверка);
 • Копие на документ, удостоверяващ професионален опит-трудова книжка и/или осигурителна книжка (ако притежава такъв);
 • Копие от документ за допълнителна квалификация (ако притежава такъв);
 • Документ за владеене на чужд език (ако притежава такъв);

6. Начин на провеждане на конкурса:

 • Събеседване с кандидатите

 

Кандидатите представили всички необходими документи и отговарящи на условията за заемане на длъжността ще бъдат поканени за събеседване на посочените от тях данни за контакт.

Документите сe подават лично в Исторически музей – Панагюрище от 9.00 –17:00 ч. до 18 март включително.


За допълнителна информация: тел.: +359 357/62012; + 359 884946 587

 

 

Исторически музей – Панагюрище обявява свободно място за заемане на една щатна бройка за длъжността „БИБЛИОТЕКАР” в Исторически музей – Панагюрище на трудов договор при пълно работно време, с изпитателен срок от 6 (шест) месеца,

16. 02. 2021 г.

1. Кратко описание на длъжността:

 • Използва различни стилове на общуване, съобразени с потребителите на библиотечни услуги.
 • Умее да води събеседване с потребителя – да провежда справочно интервю.
 • Създава и организира електронни ресурси.
 • Познава видовете функционални библиотечни мрежи и техните характеристики.
 • Познаване на нормативната уредба (закони и правилници), свързани с музейното и библиотечното дело.

2. Минимални и специфични изисквания за длъжността:

 • Образование: висше, образователно-квалификационна степен „бакалавър”; направление „Обществени комуникации и информационни науки“.
 • Компютърна грамотност– да познава основните софтуерни продукти, които се използват в процеса на работа в рамките на длъжността: Windows, Word, Excel, Internet.

3. Изисквания, носещи предимства: 

 • Професионален опит по специалността;
 • свободно владеене на чужд език (английски или друг език);

4. Лични качества: отговорност, лоялност, умение за работа в екип,

    инициативност, комуникативност, адаптивност и др.

5. Необходими документи за кандидатстване:

 • Писмено заявление (свободен текст) за участие в конкурс,в което се описват всички приложени документи;
 • Професионална автобиография (CV);
 • Документ за самоличност (копие)
 • Диплом за завършено висше образование/образователно-квалификационна степен (копие и оригинал за сверка);
 • Копие на документ, удостоверяващ професионален опит-трудова книжка и/или осигурителна книжка (ако притежава такъв);
 • Копие от документ за допълнителна квалификация (ако притежава такъв);
 • Документ за владеене на чужд език (ако притежава такъв).

6. Начин на провеждане на конкурса:

 • Събеседване с кандидатите.

 

Кандидатите представили всички необходими документи и отговарящи на условията за заемане на длъжността ще бъдат поканени за събеседване на посочените от тях данни за контакт.

Документите сe подават лично в Исторически музей – Панагюрище от 9.00 –17:00 ч. до 18 март включително.


За допълнителна информация: тел.: +359 357/62012; + 359 884946 587

Отзиви за нас

Почетът с българската история е вълнуващ. Особено значим става със съдействието на служителите. Много благодаря на всички сътрудници на музея! Много музеи сме обиколили, но такова грижовно,съпричастно отношение, както почувствахме тук, никъде не ни бе оказано.

Благодарим!

133 СУ, гр. София

 

133 СУ, гр. София

Нашите приятели

035761940За връзка с нас!

Полезни връзки

Контакти

За връзка с нас

Tel: 0357 62012; 0357 63712

гр. Панагюрище

ул. Райна Княгиня 28

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.