Световен ден на влажните зони

2 февруари 2018 г. – Световен ден на влажните зони

Темата е „Влажните зони и устойчивото градско бъдеще“

Тази година се акцентира върху влажните зони в градовете и в близост до населените места. Тези зони допринасят за осигуряването на по-благоприятна среда за живеене благодарение на множеството важни функции, които осъществяват. Филтрират замърсителите, подобряват качеството на водите и осигуряват зелени градски площи.

Значението на влажните зони става все по-важно поради непрекъснатото нарастване на броя на хората живеещи в градовете, които към настоящия момент са 4 милиарда души. Според изчисленията на учените, най-малко 64% от влажните зони на планетата са изчезнали от 1900 г. насам, докато паралелно с това се наблюдава бум в нарастването на площта на градовете.

От ключово значение е интегрирането на влажните зони в политиките и плановете за градско планиране. В градовете следва да се разработват и прилагат политики, насърчаващи опазването и популяризирането на влажните зони, тъй като от тях произтичат множество ползи за градското население. В тази насока трябва да се повиши информираността за значението на влажните зони и отговорността на всеки от нас за тяхното опазване.

2 февруари - Световен ден на Влажните зони

Всяка година на 2 февруари се отбелязва Световният ден на влажните зони. Темата на кампанията през 2017 г. е „Влажните зонинамаляват риска от природни бедствия“. 

През 1971 г. в иранския град Рамсар е подписана Конвенцията за влажните зониРамсарска конвенция.

В списъка на Конвенцията страната ни е представена с 11 влажни зони - “Комплекс Беленски острови, “Дуранкулашко езеро, “Остров Ибиша, “Шабленско езеро, “Сребърна,  “Поморийско езеро, “Комплекс Ропотамо, “Местността Пода, “Атанасовско езеро, “Езеро Вая” и „Карстов комплекс Драгоманско блато.

Влажните зони са: блата, реки, торфища, мочурища или открити естествени или изкуствени водни площи, включително територии с морска вода.

Те предоставят уникални условия за живот на много растителни и животински видове. Голяма част от растенията и животните, които разчитат за своето оцеляване основно на влажните зони са редки и застрашени от изчезване. Такива са: къдроглав пеликан, белоока потапница, червеногуша гъска, малък корморан, морски орел, малка белочела гъска, блатно кокиче, бяла и жълта водна лилии, дяволски орех и др.

Растенията във влажните зони намаляват замърсяването на водите като абсорбират изкуствените торове и пестициди и задържат тежките метали от промишлеността.

Влажните зони подхранват подземните води и ограничават ерозията. Те имат важно значение за живота на хората като водоизточници, място за риболов, дърводобив, енергиен източник, транспорт, туризъм и др.

Тези екосистеми са изключително уязвими и силно чувствителни към замърсяване от дейността на човека.

През 20 в. у нас, а и в световен мащаб част от тях са били пресушени с цел използването им за обработваеми земи.

Днес в целия свят все по усилено се работи върху възстановяването на влажните зони, увеличаване на видовото разнообразие на растенията и животните в тях и намаляване на замърсяването.

Изготвил текста: Светла Узунова

/Уредник, завеждащ Природонаучен отдел/

 

Отзиви за нас

Почетът с българската история е вълнуващ. Особено значим става със съдействието на служителите. Много благодаря на всички сътрудници на музея! Много музеи сме обиколили, но такова грижовно,съпричастно отношение, както почувствахме тук, никъде не ни бе оказано.

Благодарим!

133 СУ, гр. София

 

133 СУ, гр. София

Нашите приятели

035761940За връзка с нас!

Полезни връзки

Контакти

За връзка с нас

Tel: 0357 62012; 0357 63712

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.