Новини

50 години от откриването на Природонаучната сбирка в Панагюрище

 

На този ден, 1 октомври 1970 година е открита Природонаучната сбирка към Исторически музей – Панагюрище. В продължение на 50 години тя запознава посетителите с флората и фауната на Средна гора и рудодобивната промишленост в Панагюрския край. 

Идеята за нейното основаване и първоначалните дарения са на Михаил Савлеков – учител и препаратор. Той дарява своята колекция от птици и бозайници, събирани в продължение на повече от 16 години. Това позволява да се подреди Природонаучна сбирка в сутерена на Историческия музей. Сред официалните гости на откриването е известния български учен – ботаник академик Даки Йорданов ( създател на Университетската ботаническа градина – Балчик).

През 1993 г. сбирката се пренася в сградата на бившето училище „Георги Бенковски”, където се помещава и днес.

Днес експозицията е разположена в четири зали и включва разделите „Геология”, „Гъби”, „Ботаника”, „Безгръбначни животни”, „Риби”, Земноводни”, „Влечуги”, „Птици” и „Бозайници”.

 Тя включва също така и табло със снимки на орхидеите срещащи се в Средна гора и интерактивни табла със звуци на насекоми, птици и бозайници.

 В нея е показана и колекцията на панагюреца Никола Делирадев.

Геологичната сбирка включва минерални, рудни и скални образци добити в района на Панагюрските мини.

Раздел Ботаника е представен от хербариен материал на растения срещащи се в Средна гора, обособени в няколко групи – растения на горите и откритите терени, лечебни растения. Флористичният облик на Средна гора е представен в колекцията от 44 вида растения.

В сбирката са показани 15 образци на най-често срещаните ядливи и отровни гъби – пърхутка, сърнела, манатарка, челядинка, кладница, червена и зелена мухоморки, и др.

Безгръбначните животни са представени от oхлювите с  водни и сухоземни видове, а мидите само с морски видове.

От морските мекотели интересни експонати са китайска шапчица, дяволски нокът, стрида и др.

Колекцията на насекомите съдържа 221 вида от разредите Пеперуди, Богомолки, Правокрили и Твърдокрили.

От защитените видове насекоми в експозицията са включени 7 вида:

-червен аполон

-еленов рогач

-бръмбар носорог

-голям син бегач

-бронзов бегач

-златист гъсеничар

-червена горска мравка

Също така могат да се видят 5 вида тропически насекоми, както и скорпиони от Алжир и Либия, паяк птицеяд (тарантула), хондураска къдрокосместа тарантула, домашен паяк.

От рибите интересни представители са дивият шаран, който е защитен вид включен в Червената книга на България, маришката мряна, чигата, балканската и американската пъстърви и др.

Представители на земноводните са: дъждовник, зелена крастава жаба, водна жаба, а от влечугите обикновена водна костенурка, водна костенурка от Куба, голям стрелец, шипобедрената костенурка, която е защитена от Закона за биологичното разнообразие и включена в Червената книга на България.

Най-голямо място в експозицията е отделено на птиците. Повечето от видовете се срещат в Средна гора. Във витрините са представени птици с различни типове местообитания: влажни зони, гори, открити площи и скали.

Много от експонатите влизат в категорията на застрашените от изчезване видове включени в Червената книга на България и защитени от Закона за биологичното разнообразие. Такива са черен кълвач, гълъб хралупар, червена чапла, розов пеликан, бухал, царски орел, уралска улулица, вечерна ветрушка, глухар, горски бекас, бухал и др.

Интересна е колекцията от яйца на 35 вида птици: дневни и нощни грабливи птици,  пойни птици.

Сбирката от бозайници включва видове срещащи се в района на Средна гора, както и антилопи от Африка.

Видове включени в Червената книга на България са дива котка – застрашен вид, вълк, пъстър пор и видра – като уязвими видове.

През всичките тези години Природонаучната сбирка търпи непрекъснато обновяване и обогатяване с нови видове, което я прави уникална за района на Средна гора.

 

Отзиви за нас

Почетът с българската история е вълнуващ. Особено значим става със съдействието на служителите. Много благодаря на всички сътрудници на музея! Много музеи сме обиколили, но такова грижовно,съпричастно отношение, както почувствахме тук, никъде не ни бе оказано.

Благодарим!

133 СУ, гр. София

 

133 СУ, гр. София

Нашите приятели

035761940За връзка с нас!

Полезни връзки

Контакти

За връзка с нас

Tel: 0357 62012; 0357 63712

гр. Панагюрище

ул. Райна Княгиня 28

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.