Новини

50 години поддържан резерват „Богдан”

На този ден през 1972 г. е обявен поддържан резерват „Богдан“ с цел опазването на вековни букови гори. Средната им възраст е около 150 години. Той е единственият резерват на територията на Средна гора. Разположен е в Същинска Средна гора, около най-високата ѝ точка - връх Голям Богдан (1604 м). Намира се в в землището на гр. Копривщица, като общата му площ е 114,8 ха.

В територията на резервата се определят три типа местообитания – широколистни (букови) гори, покрайнини на гори и открити (затревени) терени. И трите типа представляват местообитания на застрашените, редките и реликтните животински видове в района. От земноводните застрашен вид е алпийския тритон, от птиците застрашени видове са: лещарка, малък креслив орел, царски орел, ловен сокол, белогръб кълвач, алпийска чучулига. Тези видове са включени в Червената книга на България.

В буковите гори често срещани животински видове са дъждовникът, обикновената чинка, буковият певец, голям пъстър кълвач, а в откритите части – червеногърбата сврачка, обикновената кукувица, обикновеният мишелов, сивата овесарка, сърната и др.

От растенията интересни видове са елвезиевото кокиче, видове орхидеи като бял главопрашник, дълголистен главопрашник, истинска гнездовка, обикновен салеп, бъзов дланокоренник и др.

На територията на резервата се намира историческата забележителност „Детелинова грамада“.

Поддържан резерват „Богдан'' е изключително държавна собственост. Той е част от две защитени зони по Натура 2000 – Защитена зона „Средна гора'' за опазване на природните местобитания и на дивата флора и фауна и Защитена зона „Средна гора'' за опазване на дивите птици. Режимът му на опазване е регламентиран от Закона за защитените територии.

 

Отзиви за нас

Почетът с българската история е вълнуващ. Особено значим става със съдействието на служителите. Много благодаря на всички сътрудници на музея! Много музеи сме обиколили, но такова грижовно,съпричастно отношение, както почувствахме тук, никъде не ни бе оказано.

Благодарим!

133 СУ, гр. София

 

133 СУ, гр. София

Нашите приятели

035761940За връзка с нас!

Полезни връзки

Контакти

За връзка с нас

Tel: 0357 62012; 0357 63712

гр. Панагюрище

ул. Райна Княгиня 28

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.